Modellen

En modell som lyfter fram ett existentiellt
perspektiv på hälsa, välmående och livskvalitet

I SOL-modellen lyfter vi fram några av de aspekter som identifierats som viktiga för en god existentiell hälsa, bland annat av WHO. 
Genom att få möjlighet att reflektera kring och arbeta aktivt med dessa aspekter kan individer så väl som grupper och organisationer
utveckla sin existentiella kompetens och bli bättre rustade att klara utmaningar och svårigheter.