Goda Exempel

Tillsammans skapar vi huret i SOL

Under hösten 2020 arbetar vi tillsammans med Olympiaskolan och Holstagårdsskolan i Helsingborg för att skapa och utveckla material, metoder och arbetssätt som kan användas inom ramen för SOL.  I en samskapande process  med elever, pedagoger och elevhälsa försöker vi hitta nycklar, verktyg och framgångsfaktorer som går att bygga vidare på. Målet med arbetet under hösten 2020 är att få utökad kunskap om hur man kan samtala om existentiella frågor och existentiell hälsa i skolan och hitta några konkreta sätt att göra det på.

Som utgångspunkt för den samskapande processen har vi tagit fram förslag på hur man kan arbeta med cirklarna i SOL-modellen under en skoldag.  Dessa olika kategorier/arbetssätt baseras dels på forskning/omvärldsanalys men också på dialog med pedagoger och ungdomar.